Menu

Er zijn diverse samenlevingsvormen: het huwelijk, de wettelijke samenwoning en de feitelijke samenwoning.

Elk stelsel heeft zijn voor- en nadelen.

Het is dan ook uiterst belangrijk om met kennis van zaken voor de samenlevingsvorm te opteren die het best aansluit bij uw/jullie noden en wensen als partners.

De 3 Advocaten beschikt over de nodige expertise teneinde u gericht te adviseren.

Ik wens te huwen. Wat zijn mijn rechten en plichten?

Door te huwen worden de echtgenoten onderworpen aan het primair huwelijksstelsel, bestaande uit verschillende rechten en plichten die zijn opgenomen in ons Burgerlijk Wetboek en die gelden voor alle gehuwden (o.a. samenwoningsverplichting, hulp- en bijstandsplicht, bescherming van de gezinswoning etc.).

Daarnaast kunnen de toekomstige echtgenoten vrij kiezen onder welk stelsel zij wensen te huwen. Bij gebreke aan een keuze door middel van het sluiten van een huwelijkscontract, geldt het wettelijk stelsel, ook wel gemeenschap van aanwinsten genoemd.

Elk huwelijksvermogensstelsel heeft zijn voor- en nadelen. De keuze is evident afhankelijk van uw persoonlijke situatie en de voorkeur van beide echtgenoten.

Stap geïnformeerd in het huwelijksbootje door voorafgaandelijk advies in te winnen.

De 3 Advocaten kan u met advies op maat bijstaan.

Waarom kiezen voor een huwelijk?

Vooreerst creëert het huwelijk op relationeel vlak een diepgaande band tussen twee partners.

Daarnaast is het huwelijk een samenlevingsvorm die aan echtgenoten de meeste zekerheid biedt omwille van het feit dat deze juridisch het meest is omkaderd in onze wetgeving.

Het huwelijk brengt enerzijds voor de echtgenoten veel rechten en plichten met zich mee, anderzijds biedt dit aan de echtgenoten een ruime bescherming (voornamelijk op financieel vlak).

Wat is een wettelijke samenwoning en hoe gaan we dit aan?

De wettelijke samenwoning, ook wel geregistreerd partnerschap genoemd, biedt aan koppels de mogelijkheid om hun relatie een ‘trapje hoger te tillen’ door het laten registreren van de relatie bij de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand.

De wettelijke samenwoning is – net als het huwelijk – geregeld in ons Burgerlijk Wetboek en kan als het ware als een mini-huwelijk worden beschouwd.

Het aangaan van een wettelijke samenwoning impliceert, net als voor gehuwden, bepaalde rechten en plichten, zoals :

  • beperkt erfrecht;
  • bijdrageplicht in de lasten van de samenwoning;
  • bescherming van de gezinswoning;
  • mogelijkheid tot verzoeken van voorlopige maatregelen;

Tussen wettelijk samenwonenden geldt ook een beperkt vermogensstelsel, zijnde een stelsel van onverdeeldheid, behoudens voor wat betreft de goederen waarvan één van beide partners de exclusieve eigendom kan bewijzen (een factuur is veelal voldoende).

De wettelijke samenwoning biedt aldus ook een vorm van zekerheid en bescherming tussen partners, omwille van het feit dat dit eveneens omschreven staat in de Wet.

Wat kan de rol zijn van een advocaat bij het aangaan van een wettelijke samenwoning?

Een wettelijke samenwoning kan eenvoudig worden aangegaan door het afleggen van een verklaring voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand.

Dit impliceert dat de rechten en plichten omtrent de wettelijke samenwoning, zoals dit staat omschreven in het Burgerlijk Wetboek, tussen de partners zal gelden.

Het is evenwel ook mogelijk om een samenlevingsovereenkomst te sluiten, waarbij de samenwonende partners zelf beslissen welke rechtsregels zij wensen toe te passen, weg te laten, uit te breiden etc.

Om eventuele problemen in de toekomst te vermijden, is het dan ook van belang dat deze overeenkomst juridisch correct en volledig is opgesteld. Voorkomen is beter dan genezen.

Het is steeds aangewezen om geïnformeerd dergelijk engagement met uw partner aan te gaan.

Wat is een feitelijke samenwoning?

Een feitelijke samenwoning is een ‘samenlevingsvorm’ die automatisch ontstaat van zodra personen op eenzelfde adres zijn gedomicilieerd. Een feitelijke samenwoning vereist geenszins een affectieve relatie tussen de samenwonenden. Ook broer en zus, vrienden, etc. kunnen als feitelijk samenwonenden worden beschouwd.

De feitelijke samenwoning staat niet omschreven in ons Burgerlijk Wetboek.

De feitelijke samenwoning creëert noch rechten, noch plichten tussen samenwonenden (geen erfrecht, geen bijstandsverplichting, geen samenwoningsplicht…).

Soms is dit de uitdrukkelijke wens van de samenwonende partners, omwille van het feit dat zij geen bijzondere juridische band wensen te creëren. Doch veelal zijn samenwonende partners, die geen huwelijk noch een wettelijke samenwoning afsluiten, zich niet bewust van het feit dat zij geen enkele wettelijke bescherming genieten als feitelijk samenwonenden.

Feitelijk samenwonenden vallen terug op de algemene beginselen van het Burgerlijk Wetboek, met alle gevolgen van dien.

Praktijkvoorbeeld: Wanneer twee samenwonende partners beslissen om gezamenlijk een huis aan te kopen en de ene partner heeft meer in deze woning geïnvesteerd dan de andere. In geval van een breuk kan dit ernstige gevolgen met zich meebrengen voor de partner die meer heeft ingebracht, daar geen vermogensstelsel van toepassing is.

In dat opzicht kan het aangewezen zijn om samen met uw partner een samenlevingscontract op te stellen, zodat onderling één en ander wordt geregeld.

De 3 Advocaten kan u bijstaan met advies op maat.

Advies nodig?

Contacteer ons of maak een afspraak