Menu

De 3 Advocaten streeft steeds naar een oplossing, niet naar conflict.

Elk dossier vereist een eigen aanpak. De 3 Advocaten gaat samen met u op zoek naar de meest geschikte werkwijze, die afhankelijk is van tal van factoren (o.a. complexiteit van het dossier, persoonlijke voorkeur, onderlinge verhoudingen…).

Minnelijke oplossing

Wij trachten in eerste instantie tot een minnelijke oplossing te komen tussen partijen die ‘on speaking terms’ zijn. De 3 Advocaten vat de onderhandelingen zo snel mogelijk aan, hetgeen de onderhandelingen meer kans op slagen biedt en zijn weerslag heeft op het kostenplaatje.

Het bereiken van een minnelijk akkoord en het streven naar een open communicatie tussen de beide partijen/ouders, leidt tot duurzame, stabiele en gedragen oplossingen. Het belang van partijen en kinderen staat voorop.

Procedure

In bepaalde gevallen zijn minnelijke onderhandelingen niet meer aan de orde en dient via procedurele weg te worden ingegrepen. De 3 Advocaten kan u bijstaan voor de bevoegde Rechtbank, waarbij onze gespecialiseerde kennis van groot belang is.

Sinds de recente wetswijziging van 2015 is de Familierechtbank bevoegd voor familiale geschillen. De Familierechtbank maakt onderdeel uit van de Rechtbank van Eerste Aanleg en bestaat uit drie kamers: de familiekamer, de jeugdkamer en de kamer voor minnelijke schikking. In iedere kamer zijn er gespecialiseerde magistraten die zich buigen zich over de familiale geschillen.

Éénmaal een zaak voor de Familierechtbank aanhangig is, streven wij ernaar de zaak op een zo efficiënt mogelijke wijze af te handelen, zonder onnodig de procedure te vertragen.

Bemiddeling

De Advocaat als bemiddelaar:

Ook een Advocaat kan optreden als bemiddelaar. Dit impliceert dat met partijen een bijeenkomst bij één raadsman wordt georganiseerd, die de taak op zich zal nemen om als onafhankelijke derde tussen partijen te bemiddelen met oog op een minnelijke regeling.

Advocaten zijn juridisch geschoolden die de knepen van het vak kennen en die u kunnen bijstaan bij de totstandkoming van de overeenkomst.

Om latere problemen te vermijden is het van bijzonder belang dat uw overeenkomst juridisch correct en volledig is opgesteld.

Derden-bemiddelaars/scheidingsconsulenten:

De ervaring in de praktijk leert dat een niet-advocaat-bemiddelaar deze juridische basis veelal niet heeft, noch over praktijkervaring beschikt.

Elkeen kan een opleiding tot bemiddelaar volgen, hetgeen aldus geen garantie biedt over de juridische bekwaamheid van de persoon die de neutrale onderhandelingen stuurt.

Zo ook hebben scheidingsconsulenten geen deontologie en kunnen alzo geen vertrouwelijke onderhandelingen voeren. De meerwaarde van een advocaat is de mogelijkheid tot vertrouwelijke onderhandelingen. Dit betekent onder meer dat u in geval van niet-akkoord nog steeds op al hetgeen tijdens de onderhandelingen met partijen in bijzijn van hun raadslieden aan boord werd gebracht, later kan terugkomen.

Daarnaast kan een advocaat het bereikte akkoord verankeren in een juridisch volledige en correct overeenkomst.

Advies nodig?

Contacteer ons of maak een afspraak