Menu

Het beëindigen van een relatie is, net als het aangaan ervan, afhankelijk van de samenlevingsvorm die geldt tussen de partners.

Elk stelsel brengt verschillende beëindigingswijzen met zich mee. Daarnaast heeft de gekozen samenlevingsvorm ook een impact op de gevolgen van de breuk.

Een relatiebreuk is een emotioneel moeilijke periode, waarbij De 3 Advocaten u kan begeleiden en juridisch bijstaan, teneinde te vermijden dat emoties van rancune, spijt,… uw raadgever worden.

Ik wil scheiden. Welke initiatieven dien ik te nemen en wat zijn mijn mogelijkheden?

In het Belgische recht zijn er twee grote pistes om uit de echt te scheiden.

De echtgenoten kunnen onderling een akkoord bereiken betreffende hun echtscheiding (EOT). Hierbij is het van cruciaal belang dat partijen een akkoord bereiken omtrent alle aspecten (regelingsakte en familierechtelijke overeenkomst).

De 3 Advocaten kan u bij de opmaak van een juridisch correcte en volledige echtscheidingsovereenkomst bijstaan. Zo kan u in de toekomst financieel en emotioneel leed vermijden. Met behulp van onze onderhandelingskennis kan voor u de meest interessante overeenkomst worden opgesteld (met/zonder een persoonlijke onderhoudsuitkering, regeling voor uw woonst en kinderen,…).

Anderzijds kunnen gehuwden hun echtscheiding bekomen op basis van de onherstelbare ontwrichting (EOO) van het huwelijk. De echtscheiding dient in dat geval te worden gevorderd voor de Familierechtbank. Er zijn drie mogelijkheden :

1

Geen van beide partijen kan als een schuldige voor de relatiebreuk door de Rechtbank worden aangeduid. Wel kan door één van beide echtgenoten een feit worden bewezen, die tot de onherstelbare ontwrichting van het huwelijk heeft geleid (o.a. overspel, drankprobleem…). Dit moet een recent feit zijn, hetwelk het samenleven definitief en onherroepelijk onmogelijk heeft gemaakt en waardoor de echtscheiding onmiddellijk dient te worden uitgesproken.

Dit is de snelste manier om uw echtscheiding te bekomen via de Familierechtbank.

2.

Een tweede mogelijkheid om uit de echt te scheiden, bestaat wanneer partijen meer dan zes maanden feitelijk gescheiden leven vanaf datum domicilie-wijziging en beiden akkoord zijn om te scheiden, doch niet over de modaliteiten om te scheiden.

3.

Zelfs bij gebrek aan instemming door de andere echtgenoot om uit de echt te scheiden, kan éénieder scheiden na verloop van termijn van één jaar na datum feitelijke scheiding. Dit is de derde en laatste mogelijkheid om uit de echt te scheiden naar Belgisch Recht.

De 3 Advocaten gaat voor u op zoek naar een oplossing op maat en staat u met kennis en een gerichte aanpak bij tijdens de procedure voor de Familierechtbank. Een vechtscheiding dient zo veel als mogelijk steeds worden vermeden.

Wat kost een echtscheiding?

Het kostenplaatje verbonden aan uw echtscheiding is grotendeels afhankelijk van de manier waarop uw echtscheidingsprocedure wordt gevoerd. Kan een EOT worden bekomen, zal dit evident minder kosten met zich meebrengen dan in het geval van een procedure.

Daarnaast spelen tal van factoren een rol, zoals de complexiteit van het dossier, of er gemeenschappelijke kinderen zijn, etc

Naast de kosten van uw advocaat, zijn er ook nog andere kosten die een echtscheiding met zich meebrengen : kosten Gerechtsdeurwaarder, kosten Rechtbank, kosten Notaris, etc.

De 3 Advocaten biedt haar cliënten voorafgaandelijk een overzicht van de kosten en tarieven. Gedurende het verloop van het dossier kan ook steeds een overzicht worden opgevraagd van de in tussentijd geleverde kosten en prestaties.

Mijn partner en ik zijn wettelijk samenwonend. Hoe kan ik deze beëindigen?

De wettelijke samenwoning kan op vier wijzen worden beëindigd:

  • door middel van een eenzijdige verklaring voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand;
  • op basis van een onderling akkoord middels gezamenlijke verklaring voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand;
  • door het aangaan van een nieuwe wettelijke samenwoning of een huwelijk;
  • door het overlijden van één van beide wettelijk samenwonende partners.

Evident zal het beëindigen van de wettelijke samenwoning ook een impact hebben op uw financiële situatie. Tevens dringt zich een regeling op betreffende eventuele gemeenschappelijke kinderen.

De 3 Advocaten kan u met raad en daad bijstaan.

Ik woon samen met mijn partner en onze relatie loopt op de klippen. Wij zijn niet gehuwd, noch wettelijk samenwonend. Wat nu?

Het nadeel van een feitelijke samenwoning is dat dit op elk moment, zonder meer, kan worden beëindigd.

Veelal is het zo dat één van beide partners de woonst verlaat en de andere partner als verloren achter blijft. De gevolgen van een relatiebreuk zijn vaak groter dan verwacht.

In het geval er gemeenschappelijke kinderen, een gemeenschappelijke woning enz. zijn, is het geen evidentie om deze zaken plotsklaps te regelen.

Niet alleen de breuk op zich, doch ook de gevolgen hiervan dienen integraal te worden geregeld.

Enerzijds dringt zich een regeling op omtrent de kinderen (domicilie, verblijf, onderhoudsgeld, kinderbijslag, kosten,..), anderzijds dient één en ander geregeld betreffende de woonst, het voorlopig bezit van de goederen, de betaling van de lening,...

Vraag tijdig raad bij uw raadsman, die u van in den beginne kan bijstaan.

Heb ik recht op een persoonlijke onderhoudsuitkering na mijn relatiebreuk?

Zowel tijdens de echtscheidingsprocedure als na de echtscheiding kan persoonlijk onderhoudsgeld aan uw (ex-)echtgenoot verschuldigd zijn.

Tijdens het huwelijk en gedurende de echtscheidingsprocedure zijn de echtgenoten elkaar hulp en bijstand verschuldigd op basis waarvan de rechter kan beslissen dat een onderhoudsbijdrage dient te worden betaald, zodat elk van beide echtgenoten de levenstandaard als tijdens het huwelijk kan handhaven.

Eenmaal de echtscheiding is uitgesproken, kan eveneens een onderhoudsbijdrage verschuldigd zijn voor zover u behoeftig bent. Deze is beperkt tot maximum de duur van het huwelijk. Het huwelijk is geen win for life.

In geval van een wettelijke of feitelijke samenwoning bestaat niet zoiets als een hulpplicht tijdens de samenleving, noch wordt in een uitdrukkelijke grondslag voorzien voor wat betreft het recht op een onderhoudsuitkering na de breuk. Evenwel kan op andere juridische rechtsgronden worden teruggevallen.

De 3 Advocaten kan u hierin bijstaan, zodat u ontvangt waar u recht op heeft.

Advies nodig?

Contacteer ons of maak een afspraak