Menu

Het bewind is een beschermingsmaatregel voor meerderjarige personen die wegens hun fysieke en/of mentale gezondheidstoestand niet in staat zijn hun belangen zelfstandig te behartigen. Teneinde de meerderjarige persoon te beschermen wordt een bewindvoerder aangesteld die de beschermde persoon zal vertegenwoordigen en in diens belang zal handelen.

Er bestaan twee vormen van bewindvoering, met name de bewindvoering over de persoon en de bewindvoering over de goederen.

De 3 Advocaten heeft reeds jaren ervaring in het voeren van procedures tot het aanstellen van een bewindvoerder, alsook bij het uitoefenen van het mandaat van bewindvoerder. Onze advocaten begeleiden u met graagte in het zoeken naar de meest geschikte beschermingsmaatregel.

Welke vormen van bewindvoering bestaan?

Er bestaan twee onderscheiden vormen van bewindvoering, dewelke gecombineerd kunnen worden.

Bewindvoering over de persoon

De bewindvoerder over de persoon vertegenwoordigt de beschermde persoon bij het verrichten van een rechtshandeling of proceshandeling met betrekking tot de persoon.

Onder handelingen met betrekking tot de persoon vallen onder meer het uitoefenen van ouderlijk gezag, het kiezen van een verblijfplaats, stemmen, etc.

Bewindvoering over de goederen

De bewindvoerder over de goederen beheert de goederen van de beschermde persoon zoals een goed huisvader en vertegenwoordigt de beschermde persoon bij het verrichten van rechts- of proceshandelingen met betrekking tot deze goederen.

Onder handelingen met betrekking tot de goederen vallen onder meer het aan- of verkopen van een goed, een lening aangaan, een schenking doen, etc.

Welke procedure moet ik volgen?

Teneinde een bewindvoerder aan te stellen dient een verzoekschrift te worden neergelegd bij het Vredegerecht.

Het is de Vrederechter die in elk dossier nagaat of de gevraagde beschermingsmaatregel opportuun is en wie dienvolgens als bewindvoerder wordt aangesteld.

De 3 Advocaten staat u met raad en daad bij in het doorlopen van deze procedure en helpt u om een beschermingsmaatregel op maat te bekomen.

Wie kan aangesteld worden als bewindvoerder?

Er zijn twee mogelijkheden.

U kan de Vrederechter verzoeken een specifiek persoon aan te stellen als bewindvoerder. De Vrederechter zal in eerste instantie steeds opteren een familielid van de te beschermen persoon aan te stellen als bewindvoerder.

Indien niet om een specifieke persoon als bewindvoerder wordt verzocht of er tegenindicaties zijn om een familielid als bewindvoerder aan te stellen, zal de Vrederechter een advocaat aanstellen als bewindvoerder.

Naast de bewindvoerder kan de Vrederechter tevens een vertrouwenspersoon aanstellen. De vertrouwenspersoon is een belangrijke schakel tussen de beschermde persoon en de bewindvoerder.

Wat zijn de gevolgen van bewindvoering?

Van zodra de bewindvoerder is aangesteld, zal hij optreden in de plaats van de beschermde persoon. De beschermde persoon zal niet langer zelf handelingen kunnen stellen nopens diens persoon en/of diens goederen.

Er zijn een aantal zwaarwichtige handelingen die de bewindvoerder niet kan stellen, dan mits voorafgaande machtiging van de Vrederechter.

Wordt de bewindvoerder gecontroleerd?

De bewindvoerder wordt bij de aanvang, tijdens en op het einde van de bewindvoering gecontroleerd door de Vrederechter. De bewindvoerder dient een aanvangsverslag op te stellen, evenals jaarlijks een verslag omtrent de financiƫle evolutie van het vermogen van de beschermde persoon. Op het einde van het bewind dient de bewindvoerder een eindverslag op te stellen. De bewindvoerder dient steeds rekenschap te geven voor al diens verrichtingen.

Advies nodig?

Contacteer ons of maak een afspraak