Menu

Een binnenlandse adoptie is de adoptie van een reeds in België verblijvend kind door Belg. Het gaat bijvoorbeeld over de adoptie van het kind van je partner, een kind uit je familie, etc.

Er worden in België twee vormen van adoptie onderscheiden met elk hun eigen toepassingsvoorwaarden en gevolgen.

De 3 Advocaten beschikt over advocaten gespecialiseerd in het adoptierecht. Zij adviseren u graag omtrent welke vorm van adoptie het best op uw situatie is afgestemd.

Welke vormen van adoptie bestaan er?

Er worden twee vormen van adoptie onderscheiden

De volle adoptie

Bij een volle adoptie worden alle juridische banden tussen de geadopteerde en diens oorspronkelijke familie verbroken. Het kind zal integraal gelijkgesteld worden met de (eventuele) eigen kinderen van de adoptant. Deze vorm van adoptie is enkel mogelijk voor minderjarige kinderen. De volle adoptie is tot slot onherroepelijk, hier kan niet meer op worden teruggekomen.

De gewone adoptie

Bij de gewone adoptie behoudt de geadopteerde diens juridische banden met zijn oorspronkelijke ouders. Deze vorm van adoptie is mogelijk bij zowel minderjarigen als meerderjarigen. De gewone adoptie kan, in tegenstelling tot de volle adoptie, herroepen worden.

Wat is stiefouderadoptie?

Stiefouderadoptie is een bijzondere vorm van adoptie. Hierbij gaat de adoptant over tot adoptie van het eigen kind van diens partner.

Het Burgerlijk Wetboek voorziet voor stiefouderadoptie in soepelere leeftijdsvoorwaarden.

Wat zijn de voorwaarden om tot adoptie te kunnen overgaan?

Een adoptie kan enkel plaatsvinden wanneer deze in het hoger belang is van de geadopteerde. Er wordt tevens nagegaan of de adoptie niet tot nadeel is voor een andere persoon, bijvoorbeeld de kinderen van de adoptant, de oorspronkelijke ouders van het kind, etc.

Daarenboven dient u reeds de leeftijd van 25 jaar te hebben bereikt en moet u minstens 15 jaar ouder zijn dan degene die u wenst te adopteren.

Voor stiefouderadopties zijn lagere leeftijdgrenzen bepaald. U kan het kind van uw partner adopteren wanneer u minstens 18 jaar oud bent en minstens 10 jaar ouder bent dan het kind dat u wenst te adopteren.

Welke procedure moet ik volgen om iemand te adopteren?

De adoptieprocedure wordt gestart door middel van een verzoekschrift dat wordt neergelegd bij de bevoegde Familierechtbank.

Van zodra de procedure is ingeleid, start het Openbaar Ministerie haar onderzoek. Indien men een minderjarige wenst te adopteren zal de Rechtbank tevens een maatschappelijk onderzoek gelasten.

Op grond van de bovenstaande onderzoeken zal de Rechtbank de geschiktheid van de adoptant beoordelen en een vonnis in die zin opstellen.

Tot slot wordt het vonnis aan de stad of gemeente toegezonden en overgeschreven in de registers van de Burgerlijk Stand.

Wiens toestemming heb ik nodig alvorens ik iemand kan adopteren?

De volgende personen moeten instemmen met de adoptie:

  • De adoptant;
  • Het adoptiekind dat de leeftijd van 12 jaar reeds heeft bereikt;
  • De biologische ouders moeten beiden hun toestemming geven;
  • Wanneer de adoptant of de geadopteerde samenwoont of gehuwd is dient diens wettelijk samenwonende partner of echtgenoot toe te stemmen met de adoptie.

Kan ik een meerderjarige adopteren?

Een meerderjarige kan worden geadopteerd. Evenwel is enkel een gewone adoptie mogelijk.

De geadopteerde meerderjarige zal daarenboven steeds zijn toestemming voor de adoptie moeten geven.

Wat zijn de gevolgen van een adoptie?

De gevolgen van de adoptie zijn verschillend naargelang het gaat over een volle dan wel een gewone adoptie.

Bij volle adoptie

Na adoptie zal de naam van de geadopteerde wijzigen. De geadopteerde zal vanaf de adoptie de naam van de adoptant dragen.

In geval van gelijktijdige adoptie door twee echtgenoten of samenwonenden draagt de geadopteerde ofwel de naam van een van de adoptanten, ofwel één die samengesteld is uit hun twee namen, in de door hen gekozen volgorde met niet meer dan één naam voor elk van hen.

De partijen kunnen evenwel de Rechtbank vragen dat de geadopteerde zijn naam behoudt, voorafgegaan of gevolgd door de naam van de adoptant, of in geval van gelijktijdige adoptie door twee echtgenoten of samenwonenden, door de naam van een van de adoptanten. De samenstelling van de naam van de geadopteerde is beperkt tot één naam voor de geadopteerde en één naam voor de adoptant(en).

Wanneer een minderjarige wordt geadopteerd, wordt het ouderlijk gezag uitgeoefend door de adoptant. In geval van stiefouderadoptie zal het ouderlijk gezag gezamenlijk aan de adoptant en aan diens echtgenoot of wettelijk samenwonende partner toekomen.

Ingevolge de adoptie is de adoptant tevens levensonderhoud verschuldigd aan de geadopteerde en diens afstammelingen.

Tot slot zal de geadopteerde erven van de adoptant. Gezien alle banden met de oorspronkelijke familie worden verbroken, zal in geval van een volle adoptie, de geadopteerde niet langer erfgerechtigd zijn in diens oorspronkelijke familie.

Bij gewone adoptie

De gevolgen van een gewone adoptie lopen gelijke met deze van de volle adoptie voor wat betreft de naamswijziging en het ouderlijk gezag.

De onderhoudsverplichting verschilt wat van deze bij volle adoptie. Niet alleen de adoptant maar ook de oorspronkelijke familie zal verplicht zijn bij te dragen in het onderhoud van de geadopteerde.

In geval van een gewone adoptie zal de geadopteerde zowel van diens oorspronkelijke familie als van de adoptant kunnen erven.

Advies nodig?

Contacteer ons of maak een afspraak