Menu

Na het beëindigen van een relatie kunnen, afhankelijk van de samenlevingsvorm, verschillende voorlopige maatregelen worden gevorderd en bevolen door de Familierechtbank.

Deze maatregelen kunnen betrekking hebben op de persoon en goederen van de partners enerzijds (denk maar aan: opschorting samenwoningsverplichting in geval van een huwelijk, een vervreemdingsverbod betreffende de goederen, afsplitsing van de schulden, voorlopig gebruik van bepaalde goederen etc.), dewelke beperkt zijn in de tijd en enkel voorzien zijn in de Wet voor gehuwden en wettelijk samenwonenden. Anderzijds kunnen de maatregelen betrekking hebben op de kinderen (dergelijke maatregelen kunnen zowel door echtgenoten, wettelijk samenwonenden als feitelijk samenwonende partners worden gevorderd voor de Familierechtbank), dewelke geldig blijven tot op het moment van de meerderjarigheid of het ogenblik dat de opleiding werd voltooid.

Aangezien dit vaak een emotioneel geladen periode is voor partijen, is het aangewezen een raadsman onder de arm te nemen die u bijstaat met oog op het bekomen van geschikte maatregelen.

Heeft mijn ex-partner het recht om de kinderen evenveel bij zich te hebben?

Een gelijkmatig gedeeld verblijf (co-ouderschap) is de regel.

Om hiervan te kunnen afwijken, dient opzichtens de Rechtbank te worden aangetoond dat er sprake is van tegenindicaties die een gelijkmatig verdeeld verblijf verhinderen (bv. alcoholverbruik andere ouder,…).

Let wel: in het kader van een algeheel akkoord kan vanzelfsprekend steeds een andere regeling worden overeengekomen.

Hebben beide ouders evenveel zeggenschap over de kinderen? Welke zaken dienen te worden besproken?

In de volksmond wordt de verblijfsregeling van de kinderen veelal verward met het ouderlijk gezag.

De verblijfsregeling enerzijds bepaalt de omgangsregeling tussen de kinderen en hun respectievelijke ouders.

Het ouderlijk gezag anderzijds heeft betrekking op de beslissingsmacht van de ouders over de persoon en het beheer over de goederen van hun minderjarige kinderen en staat los van de verblijfsregeling. Het ouderlijk gezag wordt standaard door beide ouders gezamenlijk uitgeoefend. Dit impliceert dat over belangrijke beslissingen (zoals religie, communie, schoolkeuze,…) tussen ouders voorafgaandelijk overleg dient te worden gepleegd en een akkoord dient te worden bekomen.

Slechts uitzonderlijk wordt het ouderlijk gezag aan één van beide ouders exclusief toegekend. Dit betekent dat de ouder die het ouderlijk gezag niet meer geniet, geen zeggenschap meer heeft over de kinderen. Dit betekent niet dat er geen omgangsrecht tussen laatstgenoemde en zijn/haar kinderen kan zijn.

Mijn ex-partner en ik zijn destijds een regeling voor de kinderen overeengekomen, die niet meer overeenstemt met de regeling op vandaag. Hoe wijzigen?

In geval van een akkoord, kan steeds een nieuwe overeenkomst worden opgesteld en ter bekrachtiging worden voorgelegd aan de bevoegde Familierechtbank. De 3 Advocaten kan u zowel bijstaan in het kader van de onderhandelingen, als bij de opmaak van deze overeenkomst en vervolgens de nodige formaliteiten vervullen.

Wanneer partijen niet-akkoord zijn, kan om een gewijzigde regeling worden verzocht bij de bevoegde Familierechtbank, desgevallend op basis van de blijvende saisine. Vanzelfsprekend dienen de nieuwe elementen die een wijziging wettigen, in het verzoekschrift/de besluiten te worden geduid.

Een echtscheidingsovereenkomst (EOT) is het minst eenvoudig te wijzigen en is aan strengere voorwaarden onderworpen, aangezien dit een geheelakkoord betreft dat destijds met goedkeuring van beider partijen werd opgesteld.

Heb ik recht op een onderhoudsbijdrage/alimentatie voor de kinderen en hoeveel bedraagt dit?

Een onderhoudsbijdrage dient ertoe een evenwicht tussen de ouders te creëren voor wat betreft hun bijdrage in de dagdagelijkse kosten voor de kinderen (kledij, voeding…).

Het recht op een onderhoudsuitkering en de omvang hiervan is afhankelijk van tal van factoren (verblijfsregeling, budgetmogelijkheden van elk van beide ouders, omvang kinderbijslag enz.).

Bij gebrek aan een minnelijk akkoord over de omvang van de te betalen onderhoudsbijdrage, dient een onderhoudsbijdrage te worden gevorderd voor de Familierechtbank, waarbij dient te worden getoetst aan alle parameters voorzien in de Wet.

De 3 Advocaten beschikt over de nodige kennis om u hierin bij te staan en een realistische onderhoudsbijdrage voor de kinderen te kunnen inschatten.

Mijn kind(eren) zijn inmiddels meerderjarig. Moet ik nog een onderhoudsbijdrage betalen?

Volgens art. 203 van het Burgerlijk Wetboek dienen de ouders “naar evenredigheid van hun middelen te zorgen voor de huisvesting, het levensonderhoud, de gezondheid, het toezicht, de opvoeding, de opleiding en de ontplooiing van hun kinderen. Indien de opleiding niet voltooid is, loopt de verplichting door na de meerderjarigheid van het kind.”

Zolang uw kind geen eigen inkomen verwerft, is verder een onderhoudsbijdrage verschuldigd.

Ook dit heeft natuurlijk zijn grenzen. Toont het kind herhaaldelijk onvoldoende interesse en inzet aan tijdens diens opleiding, kan aan de Familierechtbank worden verzocht de onderhoudsbijdrageplicht te beëindigen.

Advies nodig?

Contacteer ons of maak een afspraak